วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลาท้องถิ่น ( local time )

Photobucket - Video and Image Hosting              เวลาท้องถิ่น หมายถึง เวลาที่ใช้เส้นเมริเดียนของท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเวลา ตำบลที่ตั้งอยู่บนเส้นเมริเดียนต่างกันจะมีเวลาืท้องถิ่นแตกต่างกันไป ระยะห่าง 1 องศา มีเวลาต่างกัน 4 นาที
( 24 x 60 = 4 ) บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกจะเร็วกว่าบริิ้เวณที่อยู่ด้านตะวันตก เช่นกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่่
      360
ลองจิจูด 100 องศาตะวันออก ย่อมมีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่ากรีนิช 6 ชั่วโมง 40 นาที ( 4 x 100 = 6.67 )
                                                                                                                                    60
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูที่ลองจิจูด 105 องศาตะวันออกมีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่ากรีนิช 7 ชั่วโมง
( 4 x 105 = 7 )
      60      เวลาท้องถิ่นในประเทศไทยจึงเเตกต่างกันตามที่ตั้ง ดังนั้น เื่พื่อประโยชน์ในการปกครองเเละความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทยทางราชการจึงประกาศให้ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานประเทศไทยแทนเวลาท้องถิ่นซึ่งเ๊ีร็วกว่ากรีนิช 7 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น