วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

เปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ

      ประเทศที่อยู่ในเขตภาคเวลาเดียวกันกับประเทศไทยจะใช้เวลามาตรฐานเดียวกัน เช่น ประเืทศลาว กัมพูชา ส่วนประเทศที่อยู่ต่างเขตภาคเวลากับประเทศไทยจะใช้เวลามาตรฐานต่างกัน เช่น ประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ทั้งนี้ประ้เทศที่อยู่ด้านตะวันตกของประเทศไทยจะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย ส่วนประเทศที่อยู่ทางด้านตะัวันออกของประ้เทศไทยจะมีเวลาเร็วกว่าประเทศไทย


ตารางเทียบเวลาประเทศไทยกับต่างประเทศ

ประเทศ
เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)
ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)

ประเทศ
เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)
ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง)
Afghanistan

2 ชั่วโมงครึ่ง

Italy

6 ชั่วโมง
Algeria

6 ชั่วโมง

Jamaica

 12 ชั่วโมง
Angola

6 ชั่วโมง

Japan

2 ชั่วโมง
AustraliaJordan

5 ชั่วโมง
  เมือง Adilade
2 ชั่วโมงครึ่ง


Kenya

4 ชั่วโมง
 เมือง Canberra,
  Melbourne
3 ชั่วโมง


Kuwait

4 ชั่วโมง
  เมือง Perth
 1 ชั่วโมง


Lebanon

 5 ชั่วโมง
  เมือง Sydney
 3 ชั่วโมง


Malaysia
1 ชั่วโมง

Austria

6 ชั่วโมง

Mexico

13 ชั่วโมง
Barrain

4 ชั่วโมง

Netherlands

 6 ชั่วโมง
Bangladesh

1 ชั่วโมง

New Zealand
5 ชั่วโมง

Belgium

 6 ชั่วโมง

Nigeria

6 ชั่วโมง
Belize

13 ชั่วโมง

Norway

6 ชั่วโมง
BrazilPakistan

2 ชั่วโมง
   เมือง  Brasilia

10 ชั่วโมง

Philipines
 1 ชั่วโมง

   เมือง Rio de    Janeiro,Sao Paolo

10 ชั่วโมง

Poland

6 ชั่วโมง
CanadaPortugal

7 ชั่วโมง
   เมือง Montreal , Toronto

12 ชั่วโมง

Saudi Arabia

4 ชั่วโมง
   เมือง Vancouver

15 ชั่วโมง

Singapore
1 ชั่วโมง

 เกาะ Cayman

12 ชั่วโมง

South Africa

5 ชั่วโมง

2 ความคิดเห็น:

  1. อยากรู้เวลาของฝรั่งเศสกับญี่ปุ

    ตอบลบ
  2. อยากรุ้เวลาถ้ากรุงวอชิงตัน เป็นเวลา 15.30น. ของวันจันทร์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นวันและเวลาเท่าใด

    ตอบลบ